Podmienky & Podmienky

PREHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje nibbersport. Na celom webe, výrazy "my", „nás“ a „náš“ označujú nibbersport. nibbersport ponúka túto webovú stránku, vrátane všetkých informácií, nástroje a služby dostupné z tejto lokality, používateľ, podmienené vaším súhlasom so všetkými podmienkami, podmienky, pravidlá a upozornenia tu uvedené.

Návštevou našej stránky a/alebo zakúpením niečoho od nás, zapojíte sa do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami ("Podmienky služby", "Podmienky"), vrátane tých dodatočných podmienok a zásad, na ktoré sa odkazuje v tomto dokumente a/alebo dostupných prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto zmluvné podmienky platia pre všetkých používateľov stránky, vrátane, bez obmedzenia, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcovia, zákazníkov, obchodníkov, a/alebo prispievateľov obsahu.

Pred vstupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti stránky, súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, potom nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Podmienky služby považujú za ponuku, akceptovanie je výslovne obmedzené na tieto zmluvné podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do aktuálneho obchodu, budú tiež podliehať Zmluvným podmienkam. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok. Vyhradzujeme si právo na aktualizáciu, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto podmienok poskytovania služieb uverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej lokalite. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.

Náš obchod je hosťovaný na WordPress Inc. Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
Súhlasom s týmito Zmluvnými podmienkami, vyhlasujete, že ste aspoň plnoletý vo svojom štáte alebo provincii bydliska, alebo že ste plnoletý vo svojom štáte alebo provincii bydliska a dali ste nám súhlas na to, aby niekto z vašich maloletých závislých osôb mohol používať túto stránku.

Nesmiete používať naše produkty na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani to nesmiete, pri používaní Služby, porušovať zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.

Chápete, že váš obsah (nezahŕňa informácie o kreditnej karte), môžu byť prenášané nešifrovane a zahŕňajú (a) prenosy cez rôzne siete; a (b) zmeny tak, aby vyhovovali a prispôsobili sa technickým požiadavkám pripájacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikát, kopírovať, predať, predávať alebo využívať akúkoľvek časť Služby, používanie Služby, alebo prístup k Službe alebo akémukoľvek kontaktu na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná, bez nášho výslovného písomného povolenia.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto Podmienky.

PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ
Nie sme zodpovední, ak informácie dostupné na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecnú informáciu a nemalo by sa naň spoliehať ani používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnym, presnejšie, úplnejšie alebo včasnejšie zdroje informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie, nevyhnutne, nie je aktuálna a slúži len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ÚPRAVY SLUŽBY A CIEN
Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť Službu (alebo ich časť alebo obsah) bez upozornenia kedykoľvek.

Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akékoľvek úpravy, zmena ceny, pozastavenie alebo prerušenie služby.

PRODUKTY ALEBO SLUŽBY
Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výhradne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi pravidlami Pravidlá vrátenia.

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazovali farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú na predajni. We cannot guarantee that your computer monitor's display of any color will be accurate.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sú povinné, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb akejkoľvek osobe, geografického regiónu alebo jurisdikcie. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez upozornenia, podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby uskutočnená na tejto stránke je neplatná tam, kde je zakázaná.

Neručíme za kvalitu akýchkoľvek produktov, služby, informácie, alebo iný vami zakúpený alebo získaný materiál splní vaše očakávania, alebo že prípadné chyby v Službe budú opravené.

PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURACII A ÚČTE
Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Môžeme, podľa nášho vlastného uváženia, obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, na domácnosť alebo na objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané rovnakým zákazníckym účtom alebo pod tým istým zákazníckym účtom, rovnakú kreditnú kartu, a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že vykonáme zmenu alebo stornovanie objednávky, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailu a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla poskytnutého v čase vytvorenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, podľa nášho jediného úsudku, Zdá sa, že ich umiestňujú predajcovia, predajcov alebo distribútorov.

Súhlasíte s poskytnutím aktuálneho, úplné a presné informácie o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií, vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Pre viac podrobností, prečítajte si naše pravidlá vrátenia tovaru.

VOLITEĽNÉ NÁSTROJE
Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchkoľvek záruk, vyjadrenia alebo podmienky akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami poskytovania nástrojov príslušným poskytovateľom tretej strany a súhlasíte s nimi.(s).

Môžeme tiež, v budúcnosti, ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (počítajúc do toho, uvoľnenie nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Zmluvným podmienkam.

ODKAZY TRETÍCH STRÁN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu obsahovať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za žiadne materiály alebo webové stránky tretích strán., alebo pre akékoľvek iné materiály, Produkty, alebo služby tretích strán.

Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s kúpou alebo používaním tovaru, služby, zdrojov, obsahu, alebo akékoľvek iné transakcie uskutočnené v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Please review carefully the third-party's policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Sťažnosti, nároky, obavy, alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerovať na tretiu stranu.

KOMENTÁRE UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PODANIA
Ak, na našu žiadosť, posielate určité konkrétne podania (napríklad súťažné príspevky) alebo bez žiadosti od nás posielate kreatívne nápady, Návrhy, návrhy, plány, alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou, alebo inak (kolektívne, 'comments'), súhlasíte, že môžeme, kedykoľvek, bez obmedzenia, upraviť, kopírovať, zverejniť, distribuovať, preložiť a inak použiť v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám pošlete. Nie sme a nebudeme zaviazaní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za prípadné pripomienky; alebo (3) reagovať na prípadné komentáre.

Môžeme, ale nemajú povinnosť, monitorovať, upraviť alebo odstrániť obsah, ktorý podľa vlastného uváženia považujeme za nezákonný, urážlivý, ohrozujúce, urážlivý, ohováračský, pornografický, obscénne alebo inak nežiaduce alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto zmluvné podmienky.

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre neporušia žiadne práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochranná známka, súkromia, osobnostné alebo iné osobné alebo vlastnícke právo. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivé alebo inak nezákonné, urážlivý alebo obscénny materiál, alebo obsahovať akýkoľvek počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre, ktoré urobíte, a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za komentáre zverejnené vami alebo akoukoľvek treťou stranou.

OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Pozrite si prosím naše Zásady ochrany osobných údajov tu.

CHYBY, NEPRESNOSTI A VYNECHANIE
Občas sa na našej stránke alebo v službe môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cenotvorby, propagačných akcií, ponúka, poplatky za dopravu produktu, prepravné časy a dostupnosť. Vyhradzujeme si právo opraviť prípadné chyby, nepresnosti alebo opomenutia, a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane po odoslaní objednávky).

Nepreberáme žiadnu povinnosť aktualizovať, zmeniť alebo objasniť informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, vrátane bez obmedzenia, informácie o cene, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon. V Službe ani na žiadnej súvisiacej webovej lokalite sa neuplatňuje žiadny konkrétny dátum aktualizácie ani obnovenia, by sa malo považovať za označenie, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ZAKÁZANÉ POUŽITIE
Okrem iných zákazov uvedených v podmienkach používania služby, máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) vyzývať ostatných, aby vykonali alebo sa zúčastnili na akomkoľvek nezákonnom konaní; (c) porušiť akúkoľvek medzinárodnú, federálny, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákonov, alebo miestnych vyhlášok; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; (e) obťažovať, zneužívanie, urážka, ublížiť, očierniť, ohováranie, znevažovanie, zastrašiť, alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálna orientácia, náboženstvo, etnickej príslušnosti, rasa, Vek, národný pôvod, alebo invalidita; (f) uvádzať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iné webové stránky, alebo internet; (h) na zhromažďovanie alebo sledovanie osobných údajov iných; (i) spamovať, phish, pharm, zámienka, pavúk, plaziť sa, alebo škrabať; (j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) na zasahovanie alebo obchádzanie bezpečnostných prvkov Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iné webové stránky, alebo internet. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.

ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
neručíme, vyhlasujú alebo zaručujú, že vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť službu na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek zrušiť, bez upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že vaše používanie, alebo nemožnosť použiť, služba je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám sú prostredníctvom služby doručené, sú (okrem toho, čo je nami výslovne uvedené) provided 'as is' and 'as available' for your use, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruky alebo podmienky akéhokoľvek druhu, buď vyjadrené, alebo implicitné, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajná kvalita, spôsobilosť na konkrétny účel, trvanlivosť, titul, a neporušovanie.

V žiadnom prípade nesmie nibberšportovať, našich riaditeľov, dôstojníkov, zamestnancov, pridružených spoločností, agentov, dodávateľov, stážistov, dodávateľov, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií sú zodpovední za akúkoľvek ujmu, stratu, nárokovať si, alebo akékoľvek priame, nepriamy, vedľajší, represívny, špeciálne, alebo následné škody akéhokoľvek druhu, počítajúc do toho, bez obmedzenia ušlý zisk, stratený príjem, stratené úspory, stratu údajov, náklady na výmenu, alebo akékoľvek podobné škody, či už na základe zmluvy, delikt (vrátane nedbanlivosti), objektívna zodpovednosť alebo inak, vyplývajúce z vášho používania akejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo pre akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, počítajúc do toho, ale nie obmedzené na, akékoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu, alebo akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produkt) zverejnené, prenášané, alebo inak sprístupnené prostredníctvom služby, aj keď boli upozornení na ich možnosť. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách, naša zodpovednosť bude obmedzená na maximálnu mieru povolenú zákonom.

ODŠKODNENIE
Súhlasíte s odškodnením, brániť a držať neškodný nibbersport a náš rodič, dcérske spoločnosti, pridružených spoločností, partneri, dôstojníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, neškodné z akéhokoľvek nároku alebo požiadavky, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, urobené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúceho z vášho porušenia týchto zmluvných podmienok alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkazom, alebo vaše porušenie akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDELITEĽNOSŤ
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania bude považované za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vykonateľné v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto zmluvných podmienok, takéto určenie neovplyvní platnosť a vykonateľnosť akýchkoľvek ostatných ostatných ustanovení.

UKONČENIE
Záväzky a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.

Tieto zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ a kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

Ak podľa nášho úsudku neuspejete, alebo máme podozrenie, že ste zlyhali, dodržiavať akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok, môžeme tiež ukončiť túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia a vy budete naďalej zodpovední za všetky sumy splatné do dátumu ukončenia vrátane; a/alebo vám môže zamietnuť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek jej časti).

CELÁ DOHODA
Ak z našej strany neuplatníme alebo nevynútime akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služieb, neznamená to vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia..

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby., ktoré nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (počítajúc do toho, ale nie obmedzené na, akékoľvek predchádzajúce verzie Zmluvných podmienok).

Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto Podmienok poskytovania služieb nemožno vykladať proti strane, ktorá ich vypracovala.

 

ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok.

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto podmienok poskytovania služieb uverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie našej webovej stránky alebo služby alebo prístup k nim po zverejnení akýchkoľvek zmien v týchto podmienkach služby predstavuje prijatie týchto zmien.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Otázky týkajúce sa podmienok poskytovania služby nám pošlite na adresu [email protected].