Podmínky & Podmínky

PŘEHLED

Tyto webové stránky provozuje nibbersport. Na celém webu, výrazy „my“, „My“ a „náš“ odkazují na nibbersport. nibbersport nabízí tento web, včetně všech informací, nástroje a služby dostupné z tohoto webu, uživatel, podmíněna přijetím všech podmínek, podmínky, zde uvedené zásady a upozornění.

Navštěvováním našich stránek a / nebo nákupem od nás, zapojujete se do naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, "Podmínky"), včetně těch dalších podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a / nebo jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele stránek, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníci, a / nebo přispěvatelé obsahu.

Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo použitím kterékoli části webu, souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, pak nesmíte vstoupit na web nebo používat jakékoli služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto Podmínky služby.

Na všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu se rovněž vztahují podmínky služby. Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo na aktualizaci, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše pokračující používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na WordPress Inc.. Poskytují nám platformu elektronického obchodování online, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

PODMÍNKY ONLINE OBCHODU
Souhlasem s těmito podmínkami služby, prohlašujete, že jste alespoň dospělí ve svém státě nebo provincii, kde máte bydliště, nebo že jste ve věku plnoletosti ve vašem státě nebo provincii, kde máte bydliště a dali jste nám souhlas, abychom umožnili některému z vašich nezletilých rodinných příslušníků používat tento web.

Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům ani vy, při používání Služby, porušovat jakékoli zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód ničivé povahy.

Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

OBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.

Rozumíte tomu svému obsahu (nezahrnuje informace o kreditní kartě), mohou být přeneseny nezašifrované a zahrnovat (A) přenosy přes různé sítě; a (b) změny vyhovující a přizpůsobené technickým požadavkům připojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po sítích vždy šifrovány.

Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikát, kopírovat, prodat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání Služby, nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webu, prostřednictvím kterého je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nebudou tyto Podmínky nijak omezovat ani jinak ovlivňovat.

PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ
Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárním, přesnější, úplnější nebo včasnější zdroje informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, není aktuální a je poskytován pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našem webu.

ÚPRAVY SLUŽBY A CEN
Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli Službu upravit nebo ukončit (nebo jakoukoli jeho část nebo obsah) kdykoli bez předchozího upozornění.

Nebudeme odpovědní vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změna ceny, pozastavení nebo ukončení Služby.

PRODUKTY NEBO SLUŽBY
Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze podle našich Reklamační řád.

Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objeví v obchodě. We cannot guarantee that your computer monitor's display of any color will be accurate.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsou povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, zeměpisná oblast nebo jurisdikce. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, dle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.

Nezaručujeme kvalitu jakýchkoli produktů, služby, informace, nebo jiný vámi zakoupený nebo získaný materiál splní vaše očekávání, nebo že jakékoli chyby ve Službě budou opraveny.

PŘESNOST FAKTURACE A ÚČETNÍ INFORMACE
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme, podle našeho výhradního uvážení, omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartu, a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla uvedeného v době, kdy byla objednávka provedena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, podle našeho jediného úsudku, Zdá se, že jsou umístěni prodejci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací svého účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Pro více podrobností, Přečtěte si prosím naše zásady vrácení zboží.

VOLITELNÉ NÁSTROJE
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemonitorujeme ani nemáme žádnou kontrolu ani vstupy.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínky jakéhokoli druhu a bez jakékoli podpory. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je výhradně na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným externím poskytovatelem, a souhlasit s nimi.(s).

Můžeme také, v budoucnu, nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (počítaje v to, uvolnění nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a / nebo služby se rovněž vztahují tyto podmínky služby.

ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran., nebo pro jakékoli jiné materiály, produkty, nebo služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za žádné škody ani škody související s nákupem nebo používáním zboží, služby, zdroje, obsah, nebo jakékoli jiné transakce provedené v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Please review carefully the third-party's policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Stížnosti, tvrdí, obavy, nebo otázky týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

KOMENTÁŘE PRO UŽIVATELE, Zpětná vazba a další příspěvky
Li, na naši žádost, posíláte určitá konkrétní podání (například soutěžní příspěvky) nebo bez požadavku od nás pošlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány, nebo jiné materiály, ať už online, emailem, poštou, nebo jinak (kolektivně, 'comments'), souhlasíte, že můžeme, kdykoliv, bez omezení, Upravit, kopírovat, publikovat, distribuovat, přeložit a jinak použít na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Jsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) k zachování důvěrnosti jakýchkoli komentářů; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nemají žádnou povinnost, monitor, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení určíme, jsou nezákonné, urážlivý, hrozivý, hanlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí, nebo porušuje duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto podmínky služby.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádné právo žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranná známka, Soukromí, osobnost nebo jiná osobní či vlastnická práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivý nebo obscénní materiál, nebo obsahovat jakýkoli počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírej, že jsi někdo jiný než ty, nebo jinak zavádějí nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli vaše komentáře a jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře od vás nebo od jakékoli třetí strany.

OSOBNÍ INFORMACE

Vaše zadávání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů tady.

CHYBY, NEPŘESNOSTI A OMISE
Na našem webu nebo ve Službě mohou občas být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, která mohou souviset s popisem produktu, ceny, propagační akce, nabídky, náklady na dopravu produktu, přepravní časy a dostupnost. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, a měnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu kdykoli bez předchozího upozornění nepřesné (i po odeslání objednávky).

Nejsme povinni aktualizovat, upravovat nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně bez omezení, informace o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Ve Službě ani na žádném souvisejícím webu není použito žádné konkrétní datum aktualizace nebo aktualizace, je třeba vzít v úvahu, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.

ZAKÁZANÁ POUŽITÍ
Kromě dalších zákazů stanovených v podmínkách služby, máte zakázáno používat tuto stránku nebo její obsah: (A) za jakýmkoli nezákonným účelem; (b) vybízet ostatní, aby prováděli nebo se účastnili jakýchkoli nezákonných činů; (C) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony, nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; (E) obtěžovat, zneužívání, urazit, poškodit, pomluvit, pomlouvat, znevažovat, zastrašit, nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnický původ, závod, stáří, národní původ, nebo postižení; (F) poskytnout nepravdivé nebo zavádějící informace; (G) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky, nebo internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spamovat, phish, pharm, záminka, pavouk, plazit se, nebo škrábání; (j) za jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky, nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, prohlašujete nebo zaručujete, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včas, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat použitím služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že můžeme službu na časově neomezenou dobu odstranit nebo ji kdykoli zrušit, bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že používáte, nebo neschopnost používat, služba je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby poskytované prostřednictvím služby jsou (kromě případů, kdy je to výslovně uvedeno) provided 'as is' and 'as available' for your use, bez jakéhokoli zastoupení, záruky nebo podmínky jakéhokoli druhu, buď výslovné, nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejná kvalita, vhodnost pro konkrétní účel, trvanlivost, titul, a neporušení.

V žádném případě nebude nibbersport, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelů, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí jsou odpovědní za jakékoli zranění, ztráta, Nárok, nebo jakýkoli přímý, nepřímý, vedlejší, represivní, speciální, nebo následné škody jakéhokoli druhu, počítaje v to, bez omezení ušlého zisku, ušlý příjem, ztracené úspory, ztráta dat, náklady na výměnu, nebo podobné škody, zda na základě smlouvy, přečin (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnost nebo jinak, vyplývající z vašeho používání kterékoli ze služeb nebo produktů zakoupených pomocí této služby, nebo za jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, počítaje v to, ale není to limitováno, jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produkt) vyslán, přenášeno, nebo jinak zpřístupněny prostřednictvím služby, i když byli poučeni o jejich možnosti. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích, naše odpovědnost bude omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s odškodněním, bránit a držet neškodný nibbersport a našeho rodiče, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, důstojníci, ředitelé, agenti, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelů, stážisté a zaměstnanci, neškodný z jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, provedené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo v důsledku vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují jako reference, nebo vaše porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDĚLITELNOST
V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto podmínek služby považováno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, takové ustanovení bude nicméně vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými zákony, a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek služby, takové rozhodnutí nemá vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli dalších zbývajících ustanovení.

UKONČENÍ
Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud nebudou ukončeny vámi nebo námi. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit oznámením, že si již nepřejete naše služby používat, nebo když přestanete používat naše stránky.

Pokud podle našeho výhradního úsudku selžete, nebo máme podezření, že jste selhali, dodržovat jakékoli podmínky nebo ustanovení těchto podmínek služby, také můžeme tuto dohodu kdykoli vypovědět bez předchozího upozornění a vy zůstanete odpovědní za všechny částky splatné do data ukončení včetně; a / nebo podle toho vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakoukoli jeho část).

CELÝ SOUHLAS
To, že neuplatníme nebo nevymáháme jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek služby, nebude představovat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení..

Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na tomto webu nebo ve vztahu ke službě představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, nahrazuje jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (počítaje v to, ale není to limitováno, jakékoli předchozí verze podmínek služby).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nelze vykládat proti navrhující straně.

 

ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY
Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo, dle našeho výhradního uvážení, Aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše pokračující používání nebo přístup na naši webovou stránku nebo ke Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn..

KONTAKTNÍ INFORMACE
Dotazy ohledně podmínek služby by nám měly být zasílány na adresu [email protected].